Specjalista SEO

Wyszukiwarka Google sta?a si? g?ównym serwisem, gdzie szukamy tre?ci w Necie. Genialny pomys? na uporz?dkowanie zasobów internetowych i zarazem bardzo komfortowe i ?wawe wyszukiwanie tre?ci na podstawie fraz.

To co odró?ni?o wyszukiwark? Google od pozosta?ych wyszukiwarek, to jako?? wyników. Od wielu lat wyszukiwarka Google generuje oko?o 80% ruchu w Internecie.

Wraz z monstrualn? popularno?ci? tego serwisu pojawi?o si? poj?cie SEO oraz pozycjonowanie stron internetowych. U?ywa si? tych poj?? zamiennie, jednak poj?cie “pozycjonowanie stron internetowych” jest szersze. SEO to skrót od search engine optimization – czyli optymalizacja pod k?tem wyszukiwarek internetowych. Oznacza to dzia?ania tzw on-site – czyli dzia?ania w samej witrynie internetowej, ewentualnie jeszcze te zwi?zane z serwerem – jego dost?pno?ci? i szybko?ci?. Natomiast pozycjonowanie strony internetowej to oprócz dzia?a? on-site równie? dzia?ania off-site, czyli wychodz?ce poza sam? stron? internetow?.

 

Albowiem to w?a?nie wyszukiwarka Google mo?e da? najwi?cej ruchu, i to co niezwykle istotne – bardzo warto?ciowego ruchu, firmy pragn? by ich witryna internetowa znalaz?a si? na górze wyników wyszukiwa?. W przypadku fraz popularnych ch?tnych na miejsca na pierwszej stronie wyników jest wi?cej ni? miejsc, wi?c trzeba dokona? pewnych stara?, aby tam si? znale??. Mo?na zaj?? si? tym samemu, jednak wymaga to wiedzy i czasu. W wielu przypadkach zasadnym jest skorzystanie z us?ug specjalisty SEO.

 

Co nale?y oczekiwa? od specjalisty SEO

Od strony formalnej z pewno?ci? precyzyjnego okre?lenia na pi?mie celu dzia?a?. Pami?ta? nale?y, ?e zasadniczym celem dzia?a? czy to freelancera czy agencji SEO ma by? wzrost pozycji na konkretne frazy. Bran?a jest bardzo specyficzna dlatego ?e algorytm nie jest jawny, mo?na dzia?a? tylko na podstawie ogólnych informacji od Google oraz do?wiadczenia – w?asnego lub tych którzy chc? si? podzieli?. Zanim, szczególnie w przypadku trudniejszych fraz, zobaczy si? jakie? rezultaty, mo?e min?? troch? czasu. Ten czas liczy si? cz?stokro? w miesi?cach, nierzadko mo?e to by? 12 miesi?cy. Poniewa? jeszcze jaki? czas po rozpocz?ciu wspó?pracy mo?e nie by? wida? efektów w Google wa?ne by w umowie by?y takie ustalenia aby klient mia? wiedz? co robi specjalista SEO.

 

Od strony merytorycznej nale?y zwróci? uwag? na kilka rzeczy. Specjalista SEO powinien:

  • dokona? analizy witryny klienta, fraz, konkurencji w serpach,
  • zaprezentowa? sugestie optymalizacyjne dla strony internetowej klienta (je?eli s? potrzebne,
  • przedstawi? za?o?enia dotycz?ce budowy profilu odsy?aczy ,
  • zapewni? monitoring.

 

https://semhub.pl/specjalista-seo/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *