Amtywność promocyjna

A?eby osi?gn?? wysok? sprzeda? dobra oferta nie wystarczy. Je?eli nie chcesz sprzedawa? produktów na zasadzie ogromnie niskiej ceny, musisz aktywnie promowa? firm? jak równie? poszczególne produkty. 

Aktywno?? promocyjna powinna by? miejsce na wielu p?aszczyznach. Nale?y zadba? o Internet, to elementarne obecnie medium. Nie zapomina? o tradycyjnych mediach: telewizji, radiu i prasie. Nale?y wzi?? pod uwag? reklam? zewn?trzn?: billboardy, plakaty. W pewnych rodzajach dzia?alno?ci warto wyposa?y? pracowników w oznakowan? odzie?, na przyk?ad w polary reklamowe. Na imprezach bran?owych warto wr?cza? gad?ety reklamowe, na przyk?ad d?ugopisy. Zreszt? odzie? z nadrukami logo – na przyk?ad czapeczki czy t-shirty tak?e mo?e spe?nia? rol? gad?etów reklamowych. 

Aktywno?? promocyjna jest konieczna, poniewa? na targu w wi?kszo?ci bran? istnieje konkurencja.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *