Składniki kosmetyków

Na rynku jest masa ró?nych kosmetyków. Jednak mo?emy wskaza? podstawowe rodzaje komponentów z których prawdopodobnie wi?kszo?? kosmetyków tworzona.

Elementarne elementy kosmetyków to: woda, emulgator, zag?szczacz, ?rodek konserwuj?cy, zmi?kczacz, barwnik, substancja zapachowa. Ostateczna charakterystyka konkretnego kosmetyku zale?y od konkretnej specyfikacji. Liczba kombinacji sk?adników jest gigantyczna.

Woda

Woda jest podstaw? niemal ka?dego typu wyrobu kosmetycznego, w tym kremów, balsamów, makija?u, dezodorantów, szamponów i od?ywek. Woda jest baz? ca?ej mikstury, dzia?a jako rozpuszczalnik, wspó?tworzy emulsj?.

Barwniki

Jeden z podstawowych komponentów kosmetyków, pozwalaj?cy otrzyma? konkretn? barw? w?osom, skórze, paznokciom.

Pigmenty mo?na podzieli? na dwa g?ówne typy: organiczne, b?d?ce cz?steczkami opartymi na w?glu i nieorganiczne, które s? zwykle tlenkami metali.

Aromaty

Aromat ma bardzo silny wp?yw na decyzje dotycz?ce wyborów kosmetyku. Substancje przydaj?ce aromat s? spisane w specjalnej li?cie opublikowanej przez przemys? perfumeryjny. Sk?adniki te wype?niaj? standardy bezpiecze?stwa.

Konserwanty

Wielce wa?ny sk?adnik kosmetyków, albowiem ?rodowisko oparte na wodzie mo?e stanowi? nader sprzyjaj?ce miejsce dla rozwoju bakterii. Te zmieniaj? w?a?ciwo?ci produktu a nawet mog? uczyni? go gro?nym dla u?ytkownika.

Emulgatory

T?uszcz nie spaja si? z wod?. St?d potrzebna jest ?rodek, który umo?liwi takie po??czenie . Emulgatory to ?rodki umo?liwiaj?ce po??czenie t?uszczu z wod? i uzyskanie w w ten sposób emulsji.

Mnóstwo produktów kosmetycznych opiera si? na emulsjach – substancjach jednolitych pod k?tem konsystencji, koloru, innych cech.

Zag?szczacze

S? to substancje umo?liwiaj?ce uzyskanie odpowiedniej konsystencji konkretnego kosmetyku. Krem nie mo?e rozlewa? si? w d?oni ani te? nie mo?e by? zbyt za g?sty, uniemo?liwiaj?c rozprowadzenie go po skórze. Mog? to by? na przyk?ad kwas stearynowy który jest zag?szczaczem lipidów, ?elatyna b?d?ca przyk?adem polimeru, krzemionka b?d?ca zag?szczaczem mineralnym czy te? karbomer – czyli polimer kwasu akrylowego.


Kosmetyki Paulas choice


Emolienty

Emolienty zmi?kczaj? skór?, zapobiegaj?c utracie wody. S? stosowane w obszernej gamie kosmetyków. Sporo naturalnych i syntetycznych substancji dzia?a jako emolienty, na przyk?ad tlenek cynku, wazelina, olej kokosowy, gliceryna, olej mineralny, oliwa z oliwek, lanolina, wosk pszczeli._