Toalety ogólnodostępne – ich wyposażenie i standard

Poziom toalet toalet ogólnodost?pnych przez ostatnie 30 lat uleg? zasadniczemu podniesieniu. Rozwój infrastruktury w Polsce poci?gn?? za sob? naturalnie powstanie wi?kszej liczby ogólnodost?pnych toalet. Z jednej strony toalety ogólnodost?pne pojawi?y si? tam, gdzie wcze?niej ich nie by?o, przyk?adowo na stacjach paliw, z drugiej strony powsta?y zupe?nie nowe typy miejsc, gdzie toalety publiczne znalaz?y miejsce.

Naturalnie standard tego rodzaju przybytków publicznych jest ró?ny, w zale?no?ci od standardu danego miejsca. Jednak?e pewne podstawowe wzorce sanitarne winny obowi?zywa? w ka?dej toalecie ogólnodost?pnej. Z tym jest ró?nie. Nale?y podkre?li?, ?e w?a?nie higiena i wra?enia estetyczne mog? zawa?y? o naszej opinii na temat ca?ego miejsca.

Wespó? ze progresem standardów ogólnie wszystkich miejsc publicznych wzrós? niezaprzeczalnie ogólny poziom toalet. Dotyczy to zarówno wyposa?enia, czyli umywalek, muszli, pisuarów, podajników papieru, podajników myd?a, suszarek do r?k jak i mebli. Cz?stokro? s? to naprawd? bardzo estetyczne miejsca, z najwy?szej klasy wzornictwem, zrealizowane ze stylem.

Do miejsc, w których powinny by? oddane do u?ytku ogólnodost?pne toalety zalicza si?: galerie handlowe, bary i restauracje, kawiarnie, kina, teatry, stacje benzynowe, kluby, puby, dyskoteki, domy kultury, muzea, wystawy.

Elementy wyposa?enia toalet publicznych

Te elementy s? do?? standardowe. Innowacj? ostatnich lat s? konstrukcje maj?ce na celu udogodnienie korzystania z WC dla osób niepe?nosprawnych. S? to przede wszystkim specjalne uchwyty.

Typowe wyposa?enie toalety publicznej to tak oczywiste elementy jak umywalki, muszle klozetowe, pisuary, podajniki r?czników, dozowniki myd?a w p?ynie, suszarki do r?k.

Ró?ne standardy wyposa?enia toalet publicznych na przyk?adzie suszarek do r?k

Suszarki do r?k to nader praktyczne urz?dzenie umo?liwiaj?ce higieniczne wysuszenie r?k. Osuszanie polega na dzia?aniu odpowiednio silnego strumienia ciep?ego powietrza. Uruchomienie odbywa si? cz?sto na zasadzie fotokomórki – nale?y ustawi? r?ce w prawid?owym miejscu. Zdarzaj? si? tak?e w??czniki na przycisk. Modeli suszarek do r?k jest bardzo du?o, wi?kszo?? dzia?a jednak?e w podobny sposób – tzn.: jest jeden wylot powietrza. Funkcjonuj? równie? tak zwane suszarki kieszeniowe, gdzie powietrze jest kierowane na d?onie z dwóch stron.

Jak prawdopodobnie we wi?kszo?ci typów urz?dze? naby? mo?na suszarki z nieco gorszych surowców, niejednokrotnie plastikowe, mniej odporne na zu?ycie jak i te wykonane z materia?ów trwalszych na przyk?ad z obudow? z metalu.

https://sanjo.pl/suszarki-do-rak