Witamina C – trochę informacji

Witamina c jest obecnie najbardziej popularn? witamin?. Nie istnieje to? zaskakuj?ce, albowiem organizm potrzebuje witaminy c do ponad 300 funkcji. W rzeczywisto?ci udowodniono, i? witamina c pomaga chroni? przed chorobami serca, rakiem i innymi powa?nymi chorobami. Bez witaminy c organizm tak?e nie by?by w stanie wyleczy? si?. Dzieje si? tak, poniewa? witamina C jest nieodzowna do tworzenia kolagenu. Ilekro? dana osoba ma skaleczenie b?d? uraz, to kolagen pomaga naprawi? uszkodzenie, a bez odpowiedniej ilo?ci witaminy c by?oby to prawie niemo?liwe. Kolagen pe?ni du?o pracy w organizmie, w tym utrzymuje narz?dy w miejscu, i nie by?by w mieszkanie tego osi?gn?? bez wystarczaj?cej ilo?ci witaminy C.

Witamina c jest równie? przeciwutleniaczem dla organizmu i pomaga lepiej wch?ania? inne witaminy oraz minera?y. Na przyk?ad kwas foliowy i ?elazo potrzebuj? witaminy c, ?eby zmaksymalizowa? swoj? u?yteczno??. Im wi?cej witaminy c ma organizm, tym doskonalsza jest jego ochrona przed przezi?bieniami i innymi powszechnymi dolegliwo?ciami, a witamina c ?e nie zapobiec zara?eniu si? wirusem, ale pomaga przyspieszy? proces zdrowienia.

Prawie wszystkie owoce i warzywa zawieraj? witamin? c, ale niektóre maj? bardzo wy?sz? zawarto?? witaminy c ni? inne. ?urawina i melony maj? wysok? zawarto?? witaminy c. W rzeczywisto?ci owoce tropikalne maj? najwi?cej witaminy c ze wszystkich owoców. Ostra papryka jest jednym z najró?niejszych ?róde? witaminy c, je?li chodzi o warzywa. Im ostrzejsza papryka, tym czystsza jest zawarto?? witaminy c. Niestety, witamina c jest rozpuszczalna w wodzie, wi?c wiele warzyw traci swoj? skuteczno?? jako dostawcy witaminy c, je?eli s? gotowane przez d?ugi czas. Gotowanie na parze lub szybkie sma?enie warzyw zapewnia zachowanie wi?kszej ilo?ci witaminy c. Zalecan? dzienn? ilo?? witaminy c mo?na ?atwo uzyska?, jedz?c pi?? porcji owoców i warzyw dziennie, je?li s? one spo?ywane na surowo lub szybko gotowane.

Suplementy witaminy C s? niezwykle przydatne, a?eby zapewni? ludziom wystarczaj?c? ilo?? witaminy C. Wszelako przy zbilansowanej diecie ilo?? witaminy c, któr? otrzymuje organizm, ?e by? wystarczaj?ca. Je?eli jednakowo? dana osoba zaczyna czu? si? zm?czona lub ospa?a, suplementacja witaminy C pomo?e to przezwyci??y?. Nie ma niebezpiecze?stwa zbyt du?ej ilo?ci witaminy c, bowiem organizm po prostu wydala jej nadmiar.

https://podolog-warszawa.pro/usuwanie-odciskow/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *