Przewodnik po witaminie D

Witamina D jest dobr? witamin?, której nie pozyskuje si? ze spo?ywanych pokarmów. Zamiast tego witamina D jest faktycznie pozyskiwana ze ?wiat?a s?onecznego na skórze. W mediach pojawi?o si? mnóstwo wiedzy na temat niebezpiecze?stw zwi?zanych z nadmiernym nas?onecznieniem, ale potrzebne jest, ?eby skóra by?a wystawiona na dzia?anie promieni s?onecznych, a?eby uzyska? zalecan? dzienn? dawk? witaminy D. W rzeczywisto?ci ilo?? czasu, jak? cz?owiek musi sp?dzi? na s?o?cu, a?eby otrzyma? wystarczaj?c? ilo?? witaminy D jest niezwykle ma?a i nie b?dzie to mia?o ?adnych negatywnych skutków.

https://usg-warszawa.pl/

Najwa?niejsz? funkcj? witaminy D jest pomoc w kontrolowaniu wch?aniania wapnia z po?ywienia. Wi?kszo?? wapnia jest u?ywana do budowy mocnych z?bów i ko?ci, ale jest on te? potrzebny do wysy?ania wiadomo?ci wzd?u? nerwów i wspomagania kurczenia si? mi??ni, takich jak mi??nie serca. To witamina D zapewnia, i? ??we krwi zawsze znajduje si? wystarczaj?ca ilo?? wapnia do robienia tych zada?. Inne funkcje, które wymagaj? witaminy D, dotycz? uk?adu odporno?ciowego i bierze si?, i? istnieje ona równie? czynnikiem przyczyniaj?cym si? do zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka, aw szczególno?ci raka okr??nicy.

Wariant witaminy D, który rozpoczyna si? pod skór?, jest okre?lony jako witamina D3 lub cholekalcyferol. Ta witamina D powstaje, gdy ultrafiolet w ?wietle s?onecznym reaguje z rodzajem cholesterolu, który naturalnie znajduje si? pod skór?. D3 jest robiony w bardziej skuteczn? form? witaminy D w w?trobie, a potem jest kierowany tam, gdzie jest niezwykle potrzebny. Cz??? witaminy D mieszka w w?trobie i nerkach, pomagaj?c w ponownym wch?anianiu wapnia z krwi. Reszta witaminy D jest rozpraszana w ko?ciach, ?eby u?atwi? im zatrzyma? wap? i jelita, aby wspomóc wch?anianie wapnia z po?ywienia.

Chocia? wi?kszo?? witaminy D powstaje w wyniku wystawienia skóry na dzia?anie promieni s?onecznych, niektóre pokarmy zawieraj? naturalnie cz??? tej witaminy. Ta forma witaminy D jest okre?lona jako witamina D2 lub ergokalcyferol. Jest on u?ywany w taki sam sposób, jak inne witaminy D i jest typem u?ywanym do tworzenia wi?kszo?ci suplementów witaminy D.

,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *